Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Content Junkies B.V.,
gevestigd te Waarder en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69490570.

1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Content Junkies: de besloten vennootschap Content Junkies B.V., ongeacht of wordt gehandeld onder de naam Content Junkies B.V. of een andere handelsnaam.
Opdrachtgever: één of meer derden met wie Content Junkies één of meer (deel)overeenkomsten sluit / heeft gesloten en ten behoeve van wie Content Junkies Dienst(en) verricht.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle rechtshandelingen van Content Junkies of welke handeling van Content Junkies dan ook welke een verbintenis met (een) derde(n) tot het gevolg heeft.
Dienst: elk uit één of meer onderdelen bestaand werk – ongeacht van welke (on)stoffelijke aard dan ook – dat Content Junkies in opdracht en ten behoeve van (een) Opdrachtgever(s) verricht en/of elke levering van één of meer zaken.
Offerte: de aanbieding van Content Junkies aan de Opdrachtgever in welke aanbieding in ieder geval (summierlijk) de te verrichten Dienst en de prijs is vastgelegd.
Overeenkomst: de tussen Content Junkies en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst ingevolge welke Content Junkies de Dienst verricht.


2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Content Junkies en/of welke handeling van Content Junkies dan ook welke een verbintenis met (een) derde(n) tot het gevolg heeft.
2.2 Algemene Voorwaarden van een Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Content Junkies accepteert geen algemene (schriftelijke) verwijzing naar Algemene Voorwaarden van een Opdrachtgever

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Offertes worden schriftelijk (en/of per e-mail) uitgebracht en zijn geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending.
3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door Content Junkies van de door de Opdrachtgever aan Content Junkies per post of e-mail gezonden en door Opdrachtgever ondertekende Offerte.
3.3 Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Content Junkies komt in ieder geval, bij gebreke van een getekende Offerte, tot stand op het moment dat Content Junkies met de werkzaamheden met betrekking tot de Dienst, ten behoeve van de Opdrachtgever, een aanvang neemt.
3.4 Indien Content Junkies met het verrichten van de Dienst een aanvang neemt, zonder dat- om welke reden dan ook – door de Opdrachtgever een schriftelijke Offerte ondertekend is geretourneerd, wordt de Opdrachtgever geacht ingestemd te hebben met de Offerte.

4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 Content Junkies verricht de werkzaamheden ten behoeve van de Dienst op zorgvuldige wijze en met inachtneming van de gebruikelijke normen die op het vakgebied van Content Junkies gelden. Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat ontevredenheid met esthetische onderdelen van de Dienst, nimmer tot toerekenbaar tekortschieten aan de zijde van Content Junkies leidt. Indien en voor zover Opdrachtgever wijzigingen in de Dienst voorstaat, nadat partijen over de (wijze van) uitvoering van de Overeenkomst overeenstemming hebben bereikt, gelden dergelijke wijzigingen als meerwerk. Content Junkies is gerechtigd in dat geval de gangbare prijs te rekenen voor dat meerwerk, een en ander naast de reeds overeengekomen prijs voor de Dienst. Ingeval wijzigingen minder werk tot gevolg hebben, blijft de overeengekomen prijs van toepassing.
4.2 Content Junkies is ter uitvoering van de Dienst (mede) afhankelijk van de gegevens- en informatieverstrekking door de Opdrachtgever. Content Junkies kan de Dienst niet verrichten indien deze gegevens- en informatieverstrekking niet tijdig en/of niet volledig plaatsvindt. Content Junkies schiet jegens de Opdrachtgever nimmer toerekenbaar tekort indien te late en/of onjuist aanlevering van gegevens en/of informatie door de Opdrachtgever, tot (een) gebrek(en) in de verrichting van de Dienst leid(t)(en). Indien de Opdrachtgever na uitdrukkelijke ingebrekestelling door Content Junkies van de Opdrachtgever – waarbij een redelijke termijn tot aanlevering en/of informering wordt gegund – in gebreke blijft met zijn aanlevering- en informatieverplichting, is Content Junkies gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en is de Opdrachtgever verplicht de dientengevolge door Content Junkies geleden schade te voldoen.
4.3 Content Junkies is gerechtigd ten behoeve van de verrichting van de Dienst (een) derde(n) in te schakelen, zonder dat daartoe de toestemming van de Opdrachtgever is vereist.
4.4 Indien Content Junkies ter verrichting van de Dienst zaken aan Opdrachtgever of aan derden per post, koerier of anderszins dient toe te laten komen, geschiedt deze toezending voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geadviseerd desgewenst in dat kader passende verzekeringen van de te verzenden zaken te sluiten.
4.5 Indien door een omstandigheid die Content Junkies feitelijk niet toe te rekenen is, de uitvoering van de Dienst dient te worden aangepast, dan vindt zulks in overleg tussen de Opdrachtgever en Content Junkies plaats. Opdrachtgever is niet gerechtigd onder deze omstandigheden de overeenkomst te beëindigen.
4.6 Partijen zullen in alle gevallen volstrekte geheimhouding betrachten ten aanzien van al hetgeen hun ingevolge de uitvoering van de Dienst bekend is geworden.
4.7 Alle bescheiden, monsters, modellen, stukken, films, content dan wel welke gegevensdragers – schriftelijk, digitaal en/of elektronisch – dan ook, blijven eigendom van de partij die ze ten behoeve van de uitvoering van de Dienst aanlevert.

5. Toepassingen / gebruik door Opdrachtgever
5.1 De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het overeengekomen exclusieve recht tot gebruik van de door Content Junkies te leveren Dienst en is niet gerechtigd dit gebruiksrecht aan één of meer derden over te dragen zonder schriftelijke toestemming van Content Junkies.
5.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan:
– de Dienst te gebruiken en/of toe te passen in strijd met de wet;
– door middel van gebruik en/of toepassing van de Dienst en/of via de Dienst – op welke wijze dan ook – onwettige of moreel verwerpelijke activiteiten en/of standpunten te ontplooien, uit te lokken, te propageren, te onderwijzen, uit te dragen en/of op welke wijze dan ook in de openbaarheid te brengen, met welk doel dan ook;
– door middel van gebruik en/of toepassing van de Dienst en /of via de Dienst expliciet seksueel getint materiaal, van welke aard dan ook, op welke wijze dan ook in het bezit te hebben en/of te openbaren;
– gebruik te maken van de Dienst, op welke wijze en/of met welk gebruik van ander materiaal dan ook, zodanig dat aan één of meer goederen gebruikt door Content Junkies schade wordt toegebracht, ongeacht of deze goederen in het bezit zijn van en/of aangewend worden door Content Junkies dan wel van derden;

6. Boete
6.1 Indien een Opdrachtgever – in welke mate dan ook – één of meer van de bepalingen in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden overtreedt, verbeurt de Opdrachtgever ten behoeve van Content Junkies een, zonder dat een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst vereist is, boete van € 250,00 per overtreding per dag, ongeacht of de overtreding direct dan wel indirect kan worden toegerekend aan de Opdrachtgever. De boete heeft geen schadefixerend karakter en Content Junkies houdt, naast de verschuldigde boete, Opdrachtgever aansprakelijk voor door Content Junkies als gevolg van de overtreding(en) geleden schade, van welke aard dan ook.
6.3 Bij overtreding(en) als bedoeld in dit artikel Content Junkies gerechtigd de uitvoering van de Dienst per direct te beëindigen, zonder dat Content Junkies dientengevolge op enigerlei wijze jegens Opdrachtgever en/of één of meer derden aansprakelijk is.


7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Behoudens een tussen Content Junkies en de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afwijkende afspraken, berusten alle intellectuele eigendomsrechten welke ingevolge de uitvoering van de Dienst ontstaan, uitsluitend bij Content Junkies dan wel bij door haar ingeschakelde derden.
7.2 De Opdrachtgever is gehouden de intellectueel eigendomsrechten van Content Junkies te respecteren en daarmee in het kader van welk gebruik van de Dienst dan ook, rekening te houden. 7.3 Opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat (een) derde(n) geen gebruik ma(a)k(t)(en) van de Dienst, indien en voor zover daardoor inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Content Junkies. Opdrachtgever is gehouden Content Junkies schriftelijk op de hoogte te stellen van (verwacht) gebruik door die derde(n) van één of meer onderdelen van de Dienst op de wijze als in dit lid bedoeld.
7.4 Het is Content Junkies toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Content Junkies door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
7.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000, – per inbreukmakende handeling betalen aan Content Junkies. Dit doet niets af aan het recht van Content Junkies om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen
beëindigen.

8. Facturering / betaling
8.1 Content Junkies is gerechtigd één of meer voorschotten in rekening te brengen aan de Opdrachtgever voordat met de uitvoering van de Dienst een aanvang wordt genomen en/of tijdens de uitvoering van de Dienst. Indien partijen niet tot overeenstemming geraken over de hoogte en de betalingswijze- en plicht van die voorschotnota(‘s), is Content Junkies niet verplicht aan te vangen met de uitvoering van de Dienst en/of de uitvoering van de Dienst voort te zetten.
8.2 Content Junkies hanteert met betrekking tot haar nota’s een fatale betalingstermijn van 14 dagen. De Opdrachtgever geraakt in verzuim bij verstrijken van deze termijn, in welk geval de Opdrachtgever per direct de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag verschuldigd is. Alle kosten, van welke buitengerechtelijke en/of gerechtelijke aard dan ook – met inbegrip van bijvoorbeeld advocaatkosten, deurwaarderskosten, griffierechtkosten, alles al dan niet in juridische procedures – die Content Junkies redelijkerwijs maakt ter incassering van nota’s dan wel in het kader van welk geschil dan ook met Opdrachtgever en verband houdende met uitvoering van de Dienst, komen voor rekening van Opdrachtgever. Een eventuele door de rechter ten laste van de Opdrachtgever vastgestelde kostenveroordeling, komt in mindering op de kosten welke Content Junkies deswege gerechtigd is bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.3 Indien ingevolge de Dienst Opdrachtgever aan Content Junkies periodiek betalingen dient te verrichten (bijvoorbeeld ingevolge een abonnement) is Content Junkies gerechtigd periodiek prijsaanpassingen door te voeren indien die prijsaanpassingen:
– omwille van inflatoire redenen genoodzaakt zijn, en/of;
– omwille van andere zwaarwegende (kostenverhogende) omstandigheden aan de zijde van Content Junkies, genoodzaakt zijn, en/of;
– niet uitstijgen boven 5% van de laatste door Content Junkies gehanteerde prijs, en;
– niet binnen een periode van drie maanden twee- of meermalen plaatsvinden, tenzij de éne stijging van doen heeft met inflatie en de andere met andere zwaarwegende (kostenverhogende) omstandighe(i)d(en) in welk geval twee- of meermalen verhogen binnen drie maanden toegestaan is.
8.4 Indien Content Junkies genoodzaakt is een periodieke prijsverhoging toe te passen hoger dan 5%, is de Opdrachtgever bevoegd om omwille van die prijsverhoging binnen 30 dagen na de feitelijke verhoging de Overeenkomst te beëindigen. Na verstrijking van de termijn van 30 dagen, eindigt die bevoegdheid.
8.5 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt als bedoeld in art. 8.4 van de Algemene Voorwaarden, dan is de Opdrachtgever aan Content Junkies verschuldigd de normale prijs die Content Junkies bij volledige en juiste nakoming van de Overeenkomst gerechtigd zou zijn in rekening te brengen, een en ander naar rato van tijd.
8.6 Indien en voor zover Content Junkies ter uitvoering van de Dienst één of meer derden heeft (moeten) inschakelen en Content Junkies niet bevoegd is, bij beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever, die betreffende overeenkomst(en) direct te beëindigen, is Opdrachtgever eveneens aan Content Junkies verschuldigd de kosten die Content Junkies aan die derde(n) verschuldigd zijn tot het eerste moment waarop Content Junkies de overeenkomst(en) met die derde(n) kan beëindigen.
8.7 De Opdrachtgever is verplicht de nota(‘s) van Content Junkies te voldoen zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is een beroep te doen op verrekening, opschorting, inhouding, korting of welke ander juridisch instrument dan ook welke integrale betaling van de nota(‘s) in de weg staat.
8.8 De door Content Junkies in het kader van welke bespreking, onderhandeling en/ of Offerte dan ook genoemde prijzen, gelden exclusief BTW en – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – exclusief kosten van derden, materiaalkosten, vervoerskosten, reiskosten, verblijf- en verletkosten, en/of welke andere vergelijkbare kosten dan ook, van Content Junkies en/of hulppersonen van Content Junkies.
8.9 Indien twee of meer Opdrachtgevers één (deel)opdracht aan Content Junkies verstrekken, zijn die twee of meer Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de nota(‘s). 8.10 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

9. Opschorting
9.1 Content Junkies is gerechtigd de uitvoering van de Dienst per direct op te schorten, indien de Opdrachtgever met enige betalingsverplichting in verzuim is.

10 Einde van de Overeenkomst
10.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Content Junkies eindigt doordat beide partijen aan alle voorwaarden van de Overeenkomst hebben voldaan en/of op een wijze als in deze Algemene Voorwaarden is omschreven.
10.2 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst voortijdig op te zeggen, behoudens gewichtige redenen. Indien de Opdrachtgever toch overgaat tot opzegging en Content Junkies zich genoodzaakt ziet die opzegging te accepteren (bijv. in het geval van gewichtige redenen), dient de Opdrachtgever de schade – direct dan wel indirect – welke Content Junkies door deze beëindiging leidt, te vergoeden.
Tevens is de Opdrachtgever bij wege van boete verschuldigd 50% van het honorarium dat Content Junkies ingevolge de Overeenkomst nog zou toekomen, te vermeerderen met BTW. Deze boete kent geen schadefixerend karakter en is zonder rechterlijke tussenkomst door Opdrachtgever verschuldigd.
10.3 Indien de Overeenkomst tussen Content Junkies en de Opdrachtgever het karakter kent van een duurovereenkomst en over de opzegging / voortzetting van de Overeenkomst geen specifieke afspraken gemaakt zijn, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst uitsluitend tegen het einde van de maand opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. 10.4 De opzegtermijn als bedoeld in art. 10.3 van de Algemene Voorwaarden is langer indien en voor zover Content Junkies in het kader van de uitvoering van de Dienst één of meer derden heeft moeten inschakelen, welke overeenkomst(en) met die derde(n) niet binnen de voornoemde termijn van drie maanden kan of kunnen worden beëindigd. In dat geval geldt een opzegtermijn welke gelijk is aan de termijn die Content Junkies in acht dient te nemen in die overeenkomst(en) met die derde(n), in alle gevallen met een minimum van drie maanden.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Content Junkies is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever en/of derden lijd(t)(en) en/of die door deze(n) wordt geleden als gevolg van de uitvoering van de Dienst, behoudens opzet en/of grove roekeloosheid van Content Junkies.
11.2 Indien sprake is van opzet en/of grove roekeloosheid van hulppersonen en/of ondergeschikten van Content Junkies, wordt de aansprakelijkheid van Content Junkies voor schade van Opdrachtgever eveneens uitgesloten.
11.3 In alle gevallen geldt dat indien en voor zover Content Junkies om welke reden dan ook toch aansprakelijk en schadeplichtig zou zijn terzake schade geleden door de Opdrachtgever en/of derden, die schadeplichtigheid nimmer hoger is dan 50% van de totaalsom excl. BTW van de door Content Junkies ingevolge de Dienst aan Opdrachtgever te factureren bedragen. Indien en voor zover Content Junkies met de Opdrachtgever periodieke afspraken heeft gemaakt, beperkt de voornoemde schadeplichtigheid tot een bedrag gelijk aan éénmaal de waarde van de periodieke nota die Content Junkies gerechtigd is alsdan aan Opdrachtgever te verzenden.


12. Wijzigingen in de Overeenkomst

12.1 Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. Content Junkies echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
12.2 Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Content Junkies overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Content Junkies zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Content Junkies bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
12.3 Content Junkies mag op elk moment wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
12.4 Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Content Junkies steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

13. Slotbepalingen
13.1 Op de overeenkomst, alsmede op de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende Overeenkomsten en overige rechtshandelingen, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 Uitsluitend de bevoegde rechter, in het arrondissement waarin Content Junkies gevestigd is, zal geschillen kunnen beslechten.